Clienttevredenheidsonderzoek 2021

El Arte de la vida

Clienttevredenheidsonderzoek 2021

Binnen El Arte de la Vida nemen we jaarlijks een tevredenheidsonderzoek af onder onze bewoners. Het tevredenheidsonderzoek onder de bewoners wordt afgenomen om te kijken in welke mate de bewoners tevreden zijn met onze dienstverlening. Daarbij wordt er onderzocht hoe wij onszelf als organisatie kunnen verbeteren. Het onderzoek is op papier afgenomen en vervolgens ingevoerd in Google Docs om de resultaten te verkrijgen. De vragenlijsten zijn afgenomen op onze beschermd wonen locatie, begeleid wonen locatie, ambulante begeleiding en op de dagbesteding.  

Aan het onderzoek hebben 17 respondenten deelgenomen.  

ClientTevredenheidsonderzoek 2021

Resultaten

Het clienttevredenheidsonderzoek bestaat uit 7 onderdelen, De onderdelen zijn:

  • bereikbaarheid van de begeleider
  • informatie voorziening
  • inspraak en keuze vrijheid
  • omgang met je begeleider
  • deskundigheid van je begeleider
  • verandering in klachten/functioneren
  • algemene mening over de woonbegeleiding,
  • dagbesteding & over de cliënt.


De meeste vragen zijn opgesteld met 5 antwoordcategorieën van (1) Nooit t/m (4) Altijd. Dit type vraag wordt gebruikt om overzichtelijk de tevredenheid te kunnen inzien.

Er zijn ook open vragen in het onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen naar de mening van de bewoners. Uit dit type vragen kunnen makkelijker conclusies en verbeter mogelijkheden worden gehaald.

Daarbij wordt iedere bewoner op het einde van de vragenlijst nog gevraagd naar zijn of haar opmerkingen, ideeën of suggesties.

Bereikbaarheid van de begeleider

De bewoners geven aan dat ze overdag tussen 08:00 en 20:00 vaak hun begeleider te spreken kunnen krijgen.  

*Het is handig om te concluderen dat de vragen die gesteld worden over de bereikbaarheid van de begeleider anders gesteld moeten worden. We stellen namelijk de vraag op een manier of de bewoners altijd hun eigen begeleider te spreken kunnen krijgen. Maar dit is natuurlijk nooit het geval. Ze kunnen of een andere begeleider spreken of gebruik maken van de achterwacht. Dit moet in het volgende onderzoek anders worden geformuleerd om erachter te komen of de bewoners een begeleider tijdens werktijd te spreken kunnen krijgen en of ze kennis hebben van de achterwacht.  

Informatie voorziening

Het merendeel van de bewoners geeft aan informatie te hebben gekregen over de aanpak van de begeleiding. De bewoners lijken niet voldoende informatie te krijgen over de klachtenprocedure en de cliëntenraad. Hier moeten we beter over informeren. De bewoners zijn bijna allemaal op de hoogte van de voortgangsrapportage. De begeleiders moeten alleen opletten dat er betere informatie wordt verstrekt over waar er de komende tijd aan gewerkt wordt met betrekking tot de voortgangsrapportage.  

Omgang met je begeleider

Ook zijn de bewoners voornamelijk positief over de begeleiders. De begeleiders hebben over het algemeen genoeg tijd voor de bewoners en luisteren aandachtig. Daarbij zijn ze beleefd en nemen ze de bewoners serieus. Ook houden de begeleiders zich bijna altijd aan de afspraken die zij maken met cliënten en leggen zij dingen op een begrijpelijke manier uit.  

Deskundigheid van je begeleider

De begeleiders moeten nog wel iets bekender worden met alle klachten van de bewoners en zich beter ontwikkelen op het gebied van de juiste vragen stellen. Daarbij wordt er aangegeven dat de begeleiders niet altijd volgens het begeleidingsplan werken. Ook dit is een aandachtspunt waar we mee aan de gang gaan.  

Verandering in klachten en functioneren

Een groot deel van de bewoners merkt een verbetering in functioneren over de afgelopen 12 maanden. Daarbij gaan ze beter met de klachten om en beoordelen de meeste cliënten de klachten nu als minder heftig dan 12 maanden geleden.  

Dagbesteding

De dagbesteding wordt dit jaar nog beter ontvangen en 80% van de bewoners wordt voldoende uitgedaagd tijdens de dagbesteding. Daarbij vind 100% van de deelnemers de dagbesteding nuttig. Ook vinden alle bewoners dat de dagbesteding goed aansluit bij de leeftijd en interesse. Erg fijn om te horen aangezien we een groot deel van het jaar maar een klein deel van de dagbesteding hebben kunnen doen i.v.m. corona. Dit aanbod gaan we in het komende jaar weer verder uitbreiden.  

Over de bewoner

De meeste bewoners ervaren een goede algemene gezondheid. De psychische gezondheid scoort lager en ook de kwaliteit van leven ervaren zij niet heel hoog. Het grootste deel van de respondenten is vrouw. Qua opleidingsniveau heeft 23,5% een hogere opleiding genoten, bijvoorbeeld HAVO of HBO.  

Zou je El Arte de la Vida aanbevelen?
100%

73,3 procent zou ons waarschijnlijk aanbevelingen bij andere bewoners en 26,7% zou ons sowieso aanbevelen bij andere mensen. Dat is erg fijn om te horen en geen van de bewoners die hebben deelgenomen aan het onderzoek zouden ons niet aanbevelen.

Wat voor cijfer zou je El Arte de la Vida geven?
73.1%

Ook dit jaar hebben we weer gevraagd om El Arte de la Vida een cijfer te geven. Dit jaar scoren we gemiddeld een 7,31. Dat is qua cijfer en aanbeveling een groei ten opzichte van vorig jaar.  Dat is erg fijn om te horen en betekent dat we stappen vooruit maken.

El Arte de la vida

Verbeterpunten clienttevredenheidsonderzoek 2021

Tijdens het onderzoek wordt er ook aan de bewoners gevraagd of zij nog verbeterpunten hebben voor de organisatie. Wij zijn hier als organisatie erg blij mee omdat we altijd op zoek zijn naar verbetering.

Hieronder staan de verbeterpunten vermeldt: 

Deze verbeterpunten zullen we in het jaar 2022 gaan aanpakken.